Terms and Conditions of Sale and Delivery in English - see below

Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen für Deutschland unten


Salgs- og leveringsbetingelser for PR Chokolade A/S

Nærværende betingelser er gældende for ethvert salg/tjenesteydelse for PR Chokolade A/S, med mindre andet er skriftlig aftalt. Ved uoverensstemmelser mellem betingelser og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

Tilbud og salg: Tilbud er kun gældende for PR Chokolade A/S i 30 dage efter afgivelse. Alle priser er excl. moms og lokale afgifter, samt evt. indfortoldning.

Specialopgaver: Ved specialproduktioner, tryk m.m. forbeholder PR Chokolade A/S sig ret til at over/underlevere med +/- 10%.

Specialgavekasser: Ved bestilling af gavekasse med indhold eller mængde der afviger fra vores udvalg af gavekasser i standardsortiment, er minimumsbestilling 50 stk.

Leveringstid of forsinkelse: Opgivene leveringstider er oplyst ud fra PR Chokolade A/S´s bedste skøn, men er uden forbindende for PR Chokolade A/S og forsinkelser berettiger ikke kunden til at annullere ordren, forinden leveringsfristen er overskredet med 20 dage. Annullering er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og kunden kan således ikke rette nogen form for erstatningskrav mod PR Chokolade A/S i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering.

Fakturering: Faktura fremsendes via efakturering. Ved papir faktura tillægges herfter 35 Dkr. pr. fakturering. Manglende leverandørservice 13,50 Dkr. pr. faktura.

Kreditoplysninger: PR Chokolade A/S forbeholder sig ret til at søge oplysninger om kunden bl.a. hos RKI eller andre lignende kreditoplysnings bureauer.

Forsendelse: Alle ordrer leveres ab fabrik og afsendes for kundens risiko, hvis ikke andet er aftalt. Ved levering på euro paller 1/4, 1/2 og 1/1 paller, skal der være godkendte EU byttepaller til rådighed. Er dette ikke tilfældet vil disse blive efterfaktureret.

Mangler/defekte varer: Reklamationer skal ske straks efter at manglen er konstateret, dog senest inden 3 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige reklamationsbeføjelser. Såfremt reklamationen må ses for at være berettiget og PR Chokolade A/S foretager afhjælpning, sker fragtomkostningen for PR Chokolade A/S´s regning og risiko. Det er dog altid modtagers ansvar at chokoladen opbevares ved højest 50% relativ luftfugtighed, og ved temperatur mellem +5 - +18 grader.

Afbestilling og returnering: Ved kundens uberettigede tilbagetræden fra/annullering af en indgået aftale, er PR Chokolade A/S berettiget til - efter eget valg - at kræve samtlige omkostninger ifm ordren, dækket.

Returnering af varer kan kun ske ved mangelfuld leverance og da kun efter forudgående aftale. Ved returnering af leverancen, skal kunden drage omsorg for forsvarlig emballering og pakning af varen. Såfremt varerne er beskadiget ved ankomst hos PR Chokolade A/S, godtgør PR Chokolade A/S ikke de beskadigede varer.

Erstatning: Bortset fra de tilfælde hvor PR Chokolade A/S eller dennes medarbejdere har handlet med fortsæt, eller udvist grov uagtsomhed, er kunden afskåret fra at fremkomme med krav om erstatning, udover hvad der er hjemlet i de foranstående bestemmelser. PR Chokolade A/S hæfter ved erstatningsansvar, aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, rentetab eller anden indirekte tab. PR Chokolade A/S´s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige varens pris. Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer overfor PR Chokolade A/S så snart kunde er eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af PR Chokolade A/S´s mulige erstatnings ansvar.

Force majeure: I øvrigt sker alt salg og tilbud med forbehold af force majeure der bl.a. kan bestå i; strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførelsesforbud, samt alle andre omstændigheder, her og i udlandet, hvorover PR Chokolade A/S ikke er herre.

Overskridelse af betalingsbetingelser: Ved overskridelser af betalingsbetingelser beregnes 2,0% renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på Dkr. 100,00 pr. rykker.

Ejendomsforbehold: Det leverede forbliver PR Chokolade A/S´s ejendom indtil hele købesummen er betalt.

Værneting og lovvalg: Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole, med retten i Kolding, som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

Anden regulering: International købelov nr. 733 af 7. december 1988 er ikke gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser, i såvel national som international lovgivning.

 

Verkaufs- und Lieferbedingungen für PR Chokolade A/S

Die vorliegenden Bedingungen gelten für jeden Verkauf/Dienstleistung von PR Chokolade A/S, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Unstimmigkeiten zwischen den Bedingungen und den Geschäftsbedingungen des Kunden jeglicher Art haben die Bedingungen Vorrang vor den Bedingungen des Kunden.

Angebot und Verkauf: Angebote sind für PR Chokolade A/S nur 30 Tage nach Abgabe gültig. Alle Preise sind exkl. MwSt. und lokalen Abgaben sowie ggf. Einfuhrzöllen.

Sonderaufgaben: Bei Sonderproduktionen, Druck usw. behält sich PR Chokolade A/S das Recht vor, mit einer Toleranz von +/- 10% zu über- oder unterliefern.

Lieferzeit und Verzögerung: Die angegebenen Lieferzeiten basieren auf dem besten Schätzungen von PR Chokolade A/S, sind jedoch unverbindlich für PR Chokolade A/S. Verzögerungen berechtigen den Kunden nicht zur Stornierung der Bestellung, bevor die Lieferfrist um 20 Tage überschritten wurde. Stornierung ist das einzige Rechtsmittel des Kunden und der Kunde kann somit keine Schadensersatzansprüche gegen PR Chokolade A/S im Falle von Verzögerungen oder Nichtlieferung geltend machen.

Rechnungsstellung: Rechnungen werden per E-Rechnung versendet. Bei Papierrechnungen wird eine Gebühr von 35 Dkr. pro Rechnung erhoben.

Kreditauskünfte: PR Chokolade A/S behält sich das Recht vor, Informationen über den Kunden, z.B. bei RKI oder anderen ähnlichen Kreditauskunfteien, einzuholen.

Versand: Alle Bestellungen werden ab Werk geliefert und auf Risiko des Kunden versendet, sofern nicht anders vereinbart. Für die Lieferung auf Europaletten (1/4, 1/2 und 1/1 Paletten) werden diese nachträglich in Rechnung gestellt.

Mängel/Defekte Waren: Reklamationen müssen sofort nach Feststellung des Mangels, jedoch spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware erfolgen. Bei verspäteter Reklamation verliert der Kunde alle Reklamationsrechte. Sofern die Reklamation als berechtigt angesehen wird und PR Chokolade A/S eine Nachbesserung vornimmt, gehen die Frachtkosten zu Lasten und auf Risiko von PR Chokolade A/S. Es liegt jedoch immer in der Verantwortung des Empfängers, die Schokolade bei höchstens 50% relativer Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur zwischen +5 - +18 Grad zu lagern.

Stornierung und Rücksendung: Bei unberechtigtem Rücktritt des Kunden von/einer Stornierung eines abgeschlossenen Vertrags ist PR Chokolade A/S berechtigt, nach eigenem Ermessen, alle mit der Bestellung verbundenen Kosten zu verlangen.

Die Rücksendung von Waren ist nur bei mangelhafter Lieferung und nur nach vorheriger Absprache möglich. Bei Rücksendung der Lieferung hat der Kunde für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verpackung der Ware zu sorgen. Wenn die Waren bei der Ankunft bei PR Chokolade A/S beschädigt sind, erstattet PR Chokolade A/S die beschädigten Waren nicht.

Schadensersatz: Mit Ausnahme von Fällen, in denen PR Chokolade A/S oder deren Mitarbeiter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, ist der Kunde von der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ausgeschlossen, außer was in den vorstehenden Bestimmungen vorgesehen ist. PR Chokolade A/S haftet bei Schadensersatzansprüchen niemals für Betriebsverluste, entgangenen Gewinn, Zeitverlust, Zinsverlust oder andere indirekte Verluste. Die Haftung von PR Chokolade A/S kann ferner niemals den Preis der Ware übersteigen. Der Kunde verliert darüber hinaus sein Recht, die Haftung geltend zu machen, wenn der Kunde nicht schriftlich gegenüber PR Chokolade A/S reklamiert, sobald der Kunde auf das mögliche Vorliegen einer Haftung von PR Chokolade A/S aufmerksam wird oder hätte aufmerksam werden müssen.

Höhere Gewalt: Alle Verkäufe und Angebote erfolgen vorbehaltlich höherer Gewalt, die z.B. Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Krieg, Ein- und Ausfuhrverbote sowie alle anderen Umstände im In- und Ausland umfassen kann, die außerhalb der Kontrolle von PR Chokolade A/S liegen.

Überschreitung der Zahlungsbedingungen: Bei Überschreitung der Zahlungsbedingungen werden 2,0% Zinsen pro angefangenem Monat sowie eine Mahngebühr von 20 € pro Mahnung berechnet.

Vereinbarung:

  • Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
  • Bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung behält sich der Verkäufer das Eigentum an seinen Warenlieferungen vor.
  • Durch Verarbeitung der gelieferten Waren erwirbt der Käufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise verarbeiteten Ware; die Verarbeitung erfolgt ausschliesslich unentgeltlich für den Verkäufer. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind sich Verkäufer und Käufer schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an der verarbeiteten Ware auf den Verkäufer übergeht, der die Übereignung annimt. Der Käufer bleibt deren unentgeltlicher Verwahrer. Bei der Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum stehender Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Ware. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechungswertes der vom Verkäufer gelieferten Ware zum Rechnungswertes der übrigen Ware.
  • Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltsware des Verkäufers nur solche Gegestände, die entweder dem Käufer gehörten oder aber nur unter dem sogenannten einfachen Eigentumsforbehalt geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an den Verkäufer ab. Im anderen Falle d.h. beim Zusammentreffen der Vorauszessionen an mehrere Lieferanten steht dem Verkäufer ein Bruchteil der Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände.
  • Der Verkäufer verplichtet sich, auf Verlangen des Käufers, die ihm nach den vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben, soweit der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.
  • Für diese Vereinbarung gilt deutsches Recht.

 

Gerichtsstand und anwendbares Recht: Etwaige Streitigkeiten zwischen den Parteien werden vor den ordentlichen Gerichten mit dem Gericht in Kolding als erster Instanz entschieden. Die Vereinbarung der Parteien unterliegt dänischem Recht.

Andere Regelung: Das internationale Kaufrecht Nr. 733 vom 7. Dezember 1988 findet keine Anwendung zwischen den Parteien. Die Bedingungen haben Vorrang vor den dispositiven Bestimmungen des nationalen und internationalen Rechts.

Terms and Conditions of Sale and Delivery for PR Chokolade A/S

These conditions apply to any sale/service by PR Chokolade A/S unless otherwise agreed in writing. In case of discrepancies between these conditions and the customer’s terms of trade of any kind, these conditions take precedence over the customer’s terms.

Offers and Sales: Offers are valid for PR Chokolade A/S for 30 days after issuance. All prices are exclusive of VAT and local taxes, as well as any customs clearance.

Special Orders: For special productions, printing, etc., PR Chokolade A/S reserves the right to over/under deliver by +/- 10%.

Delivery Time and Delay: Stated delivery times are based on PR Chokolade A/S's best estimate but are non-binding for PR Chokolade A/S. Delays do not entitle the customer to cancel the order until the delivery deadline has been exceeded by 20 days. Cancellation is the customer’s sole remedy for breach, and the customer cannot claim any compensation from PR Chokolade A/S in case of delay or non-delivery.

Invoicing: Invoices are sent via e-invoicing. For paper invoices, an additional charge of 35 DKK per invoice applies.

Credit Information: PR Chokolade A/S reserves the right to seek information about the customer from RKI or other similar credit information agencies.

Shipping: All orders are delivered ex-works and shipped at the customer’s risk unless otherwise agreed. For delivery on euro pallets (1/4, 1/2, and 1/1 pallets), approved EU these will be invoiced afterward.

Defects/Defective Goods: Complaints must be made immediately after the defect is discovered, but no later than 3 days after receipt of the goods. If the complaint is late, the customer loses all rights to remedies. If the complaint is justified and PR Chokolade A/S undertakes remediation, the shipping costs will be covered by PR Chokolade A/S. It is always the recipient’s responsibility to store the chocolate at a maximum of 50% relative humidity and at temperatures between +5 - +18 degrees Celsius.

Cancellation and Returns: If the customer unjustifiably withdraws from/cancels an agreement, PR Chokolade A/S is entitled to, at its discretion, claim all costs associated with the order. Returns of goods can only occur in the case of defective delivery and only after prior agreement. When returning the delivery, the customer must ensure proper packaging of the goods. If the goods are damaged upon arrival at PR Chokolade A/S, PR Chokolade A/S does not compensate for the damaged goods.

Compensation: Except in cases where PR Chokolade A/S or its employees have acted intentionally or with gross negligence, the customer is precluded from making claims for compensation beyond what is provided in these terms. PR Chokolade A/S is never liable for loss of business, profit loss, time loss, interest loss, or other indirect losses. PR Chokolade A/S's liability can never exceed the price of the goods. The customer also loses the right to claim liability if the customer does not promptly notify PR Chokolade A/S in writing as soon as the customer is or should be aware of PR Chokolade A/S’s potential liability.

Force Majeure: All sales and offers are subject to force majeure, which includes; strikes, lockouts, operational disturbances, war, import and export bans, and all other circumstances, domestic and foreign, beyond PR Chokolade A/S’s control.

Exceeding Payment Terms: If payment terms are exceeded, a 2.0% interest rate per commenced month and a reminder fee of 100 DKK per reminder will be charged.

Retention of Title: The delivered goods remain the property of PR Chokolade A/S until the full purchase price is paid.

Jurisdiction and Governing Law: Any disputes between the parties will be settled by the ordinary courts, with the court in Kolding as the first instance. The parties' agreement is governed by Danish law.

Other Regulations: The International Sale of Goods Act No. 733 of December 7, 1988, does not apply between the parties. These terms take precedence over the default provisions in both national and international law.