Salgs- og leveringsbetingelser for PR Chokolade A/S

Nærværende betingelser er gældende for ethvert salg/tjenesteydelse for PR Chokolade A/S, med mindre andet er skriftlig aftalt. Ved uoverensstemmelser mellem betingelser og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

Tilbud og salg:
Tilbud er kun gældende for PR Chokolade A/S i 30 dage efter afgivelse. Alle priser er excl. moms og lokale afgifter, samt evt. indfortoldning.

Specialopgaver:
Ved specialproduktioner, tryk m.m. forbeholder PR Chokolade A/S sig ret til at over/underlevere med +/- 10%.

Specialgavekasser:
Ved bestilling af gavekasse med indhold eller mængde der afviger fra vores udvalg af gavekasser i standardsortiment, er minimumsbestilling 50 stk.

Leveringstid of forsinkelse:
Opgivene leveringstider er oplyst ud fra PR Chokolade A/S´s bedste skøn, men er uden forbindende for PR Chokolade A/S og forsinkelser berettiger ikke kunden til at annullere ordren, forinden leveringsfristen er overskredet med 20 dage. Annullering er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og kunden kan således ikke rette nogen form for erstatningskrav mod PR Chokolade A/S i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering.

Fakturering:
Faktura fremsendes via efakturering. Ved papir faktura tillægges herfter 35 Dkr. pr. fakturering. Manglende leverandørservice 13,50 Dkr. pr. faktura.

Kreditoplysninger:
PR Chokolade A/S forbeholder sig ret til at søge oplysninger om kunden bl.a. hos RKI eller andre lignende kreditoplysnings bureauer.

Forsendelse:
Alle ordrer leveres ab fabrik og afsendes for kundens risiko, hvis ikke andet er aftalt.
Ved levering på euro paller 1/4, 1/2 og 1/1 paller, skal der være godkendte EU byttepaller til rådighed. Er dette ikke tilfældet vil disse blive efterfaktureret.

Mangler/defekte varer:
Reklamationer skal ske straks efter at manglen er konstateret, dog senest inden 3 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige reklamationsbeføjelser. Såfremt reklamationen må ses for at være berettiget og PR Chokolade A/S foretager afhjælpning, sker fragtomkostningen for PR Chokolade A/S´s regning og risiko. Det er dog altid modtagers ansvar at chokoladen opbevares ved højest 50% relativ luftfugtighed, og ved temperatur mellem +5 - +18 grader.

Afbestilling og returnering:
Ved kundens uberettigede tilbagetræden fra/annullering af en indgået aftale, er PR Chokolade A/S berettiget til - efter eget valg - at kræve samtlige omkostninger ifm ordren, dækket.

Returnering af varer kan kun ske ved mangelfuld leverance og da kun efter forudgående aftale. Ved returnering af leverancen, skal kunden drage omsorg for forsvarlig emballering og pakning af varen. Såfremt varerne er beskadiget ved ankomst hos PR Chokolade A/S, godtgør PR Chokolade A/S ikke de beskadigede varer.

Erstatning:
Bortset fra de tilfælde hvor PR Chokolade A/S eller dennes medarbejdere har handlet med fortsæt, eller udvist grov uagtsomhed, er kunden afskåret fra at fremkomme med krav om erstatning, udover hvad der er hjemlet i de foranstående bestemmelser. PR Chokolade A/S hæfter ved erstatningsansvar, aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, rentetab eller anden indirekte tab. PR Chokolade A/S´s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige varens pris. Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer overfor PR Chokolade A/S så snart kunde er eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af PR Chokolade A/S´s mulige erstatnings ansvar.

Force majeure:
I øvrigt sker alt salg og tilbud med forbehold af force majeure der bl.a. kan bestå i; strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførelsesforbud, samt alle andre omstændigheder, her og i udlandet, hvorover PR Chokolade A/S ikke er herre.

Overskridelse af betalingsbetingelser:
Ved overskridelser af betalingsbetingelser beregnes 2,0% renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på Dkr. 100,00 pr. rykker.

Ejendomsforbehold:
Det leverede forbliver PR Chokolade A/S´s ejendom indtil hele købesummen er betalt.

Værneting og lovvalg:
Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole, med retten i Kolding, som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

Anden regulering:
International købelov nr. 733 af 7. december 1988 er ikke gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser, i såvel national som international lovgivning.